Укрепване на правата на човека и наказателното правосъдие в Казахстан: напредък и перспективи

Един от ключовите фактори за спазването на правата на човека е подобряването на регулаторната рамка и приемане на набор от мерки, насочени към демократизиране на обществото. Тези процеси са неразделна част от съвременния свят и играят важна роля в изграждането на правово общество и държавата като цяло. Международната общност по всякакъв начин приветства и насърчава провеждането на системни реформи, насочени към укрепване на върховенството на правото и закона.

В този контекст Казахстан демонстрира значителни успехи, заемайки водеща позиция, включително в Централна Азия, където се извършват демократични преобразования.

Така през последните три години, с активното участие на представители на гражданското общество, страната разработи и приложи амбициозни планове за действие и програми. Целта на тези инициативи е да се подобри ситуацията в областта на правата на човека, което е приоритет на националната политика.

През юни 2021 г. беше одобрен План за приоритетни мерки в тази област, подписан от президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев. Документът обхваща широк спектър от задачи: от осигуряване на правото на свобода на сдружаване до защита на правата на хората с увреждания, жертвите на трафик на хора и премахване на дискриминацията спрямо жените.

Ключов аспект на реформите е укрепването на правата на човека на ниво наказателно правосъдие. В този контекст са въведени мерки, насочени към предотвратяване на изтезания, малтретиране и засилване на взаимодействието с неправителствени организации, както в страната, така и в чужбина.

Важно международно признание за тези усилия беше изборът на Казахстан за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2022-2024 г. Това признание подчертава активната и отговорна роля на страната в насърчаването на международните норми и стандарти в тази област.

След обявяване на независимостта си Казахстан извърши значителна работа по модернизиране на съдебната система. Приетите промени включват нови редакции на основните закони, Кодекса на съдебната етика и Правилника за съдебните заседатели, както и стандарти за оценка на професионалната дейност на съдиите.

Особено внимание заслужава Комисията за качество на правосъдието, която оценява дейността на съдиите, използвайки съвременни HR-инструменти от световно равнище.

Казахстан също участва в международни инициативи за правата на човека, като е привърженик на повече от 70 многостранни универсални договора за правата на човека, включително Всеобщата декларация за правата на човека и 8 конвенции на ООН за правата на човека. В страната функционират институции като омбудсмана и Националния център по правата на човека към омбудсмана, които осигуряват допълнителни гаранции за правата на гражданите.

Важна стъпка в защитата на правата на човека беше създаването на Института за национален превантивен механизъм за превенция на изтезания и малтретиране. Този орган, независим от всички държавни институции, има право на достъп до пенитенциарни институции и да извършва независими оценки на условията на задържане на осъдените.

В заключение, усилията на Казахстан в областта на наказателното правосъдие и защитата на правата на човека потвърждават решимостта на страната да подобри вътрешното законодателство и ефективно да прилага международните стандарти.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.