СТРАХ: Властта даде заден от отровния завод край Павел баня (ДОКУМЕНТ)

Министърът на околната среда Росица Карамфилова се изплаши от народния гняв и отмени Решение по ОВОС на директора на РИОСВ-Стара Загора, което позволява на акционерното дружество „Кастамону-България“ да разшири химическото си производство на формалдехидни смоли. Решението на служебния министър е от 09 март т.г. и не подлежи на обжалване.

Административното производство е образувано по жалби от кметовете на селата Горно и Долно Сахране и кметският наместник на село Голямо Дряново, на сдружението „България за чиста Розова долина“ и на отделни граждани, адресирани до министъра на околната среда и водите.

Основните мотиви на министъра за отмяната на Решението по ОВОС са следните:

Компетентният орган е бил длъжен да определи всички населени места, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение, в това число и по отношение на въздействието върху качеството на атмосферния въздух. В Решението по ОВОС обаче са включени само Горно Сахране и Павел баня, без да е посочено защо от обхвата му са изключени други селища в близост до завода на „Кастамону-България“.

Експертният съвет към РИОСВ е оценил положително изготвения Доклад по ОВОС без становище на компетентния орган по териториално устройство относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо Общия устройствен план на община Павел баня.

Припомняме, че архитект Йордан Данев – началник на Районната Дирекция „Национален строителен контрол“ в Стара Загора и кметовете на селата Горно и Долно Сахране, участвали в разширения експертен екологичен съвет с право на глас, са гласували „против“ Доклада по ОВОС.

Пред „За истината“ архитект Данев обясни позицията си с Наредба 7 за устройство на територията, според която зоната, в която се намира заводът на „Кастомону-България“ не допуска предприятие на химическата промишленост с отпадъчни технологични продукти. Същият аргумент е бил изтъкнат по време на общественото обсъждане на Доклада по ОВОС и е посочен в жалбата на „България за чиста Розова долина“. Според адвокатът на сдружението „За чиста Розова долина“ Александър Коджабашев в Решение на ВАС (от 21 ноември м.г.) се казва, че, когато териториално-устройствения план не предвижда възможност за такава дейност или я забранява, Решението по ОВОС е издадено в нарушение на закона.

Според министър Карамфилова обаче това, че Община Павел баня не е изразила конкретно становище за допустимостта му спрямо действащия подробен и общ устройствен план, е само пропуск от страна на административния орган, оценил положително изготвения Доклад по ОВОС.  

От становище на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив, дадено на етап свикване на екологичния експертен съвет, е видно, че площадката, посочена в инвестиционното предложение, е разположена само на половин км от шахтови кладенци на ВиК – Стара Загора за водоснабдяване с питейна вода на населените места, които нямат учредени санитарно-охранителни зони, но попадат в обхвата на 1 километровата буферна защитна зона. Според Карамфилова липсата на становище от страна на директора на Басейнова дирекция по отношение на съдържанието и качеството на Доклада по ОВОС, е довело до липса на преценка за възможното влияние на инвестиционното предложение върху водния ресурс.  

В Решението по ОВОС липсва произнасяне от страна на Регионалната здравна инспекция(РЗИ) по отношение на положителното и отрицателното въздействие върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на химическите инсталации. В становището на директора на здравната инспекция пише, че компетентният здравен орган няма възражение, бележки и предложения към Доклада по ОВОС. Затова министър Карамфилова посочва, че РИОСВ е следвало да поиска повторно становище от органите, компетентни да направят здравна оценка на инвестиционното предложение на „Кастамону-България“.

Според закона обхватът и съдържанието на Доклада по ОВОС трябва да определят вида и количествата на отпадъците и емисии, които се очаква да бъдат генерирани по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Липсата им в Решението по ОВОС води до порок в нормативно установеното съдържание на заданието.

В Решението по ОВОС не се съдържат и условия с отпадъчните газове по време на експлоатацията, както и с миризмите от производството, въпреки че за тях няма норми в екологичното ни законодателство.

В решението си министър Карамфилова идентифицира като недобре определен обхвата и съдържанието на Доклада по ОВОС. Според нея са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, които обосновават отмяната на обжалвания акт. В преписката по него липсват данни относно начина, по който е определена заинтересованата общественост, както и дали общественото обсъждане е проведено с всички кметства, пряко засегнати от инвестиционното предложение на „Кастомону-България“ и реализацията му. Решението по ОВОС е издадено без да се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая, без необходимите проверки и консултации и без да се обсъдят възраженията на гражданите.

Освен, че отменя административния акт на РИОСВ-Стара Загора, министърът връща преписката по него на директора на РИОСВ-Стара Загора „при спазване на указанията, дадени в мотивите по настоящото решение“.

В решението на Росица Карамфилова липсва най-важното, а именно с каква цел връща преписката.

Затова пък на стр. 7 е записано, че „административният акт е постановен при неизяснени факти и обстоятелства, довели до липса на необходимата пълнота в мотивите, както и при съществено нарушение на административно производствените правила, които пороци следва да бъдат отстранени при новото разглеждане на преписката“.

По този начин Карамфилова дава шанс на „Кастамону-България“ да отстрани пропуските в Доклада по ОВОС и да реализира инвестиционното си намерение. И оставя казусът да се решава в мандата на следващия министър на МОСВ.

Новата съдебна практика на ВАС обаче задължава РИОСВ изобщо да не дава ход на подобни инвестиционни намерения.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.